زندگی نامه توماس ادیسون

تا مي شنويم بچه اي از مدرسه اخراج شده و معلمان حاضر به پذيرفتن اين شاگرد در مدرسه نيستند، با اطمينان صددرصد رای را به تنبلي يا بي تربيتي اين شاگرد مي دهيم و با خود مي گوييم غير از تنبلي و بي انضباطي مگر علت ديگري هم مي تواند وجود داشته باشد كه شاگردي…