مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه رستوران

مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران‌ها‌ و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها خساراتی همچون فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌ کننده از فضا و تجهیزات آنها به این بیمه نامه نیاز دارند.

دانلود فرم پیشنهاد:

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران رستوران

انواع بیمه مسئولیت