بیمه تضمین ساختبیمه تضمین کیفیت ساختمان                                                       

براساس آیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان یا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، باید توسط مجریان ذیصلاح صورت پذیرد.ازاین رو مجریان درزمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به کارازوزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق باقراربا مالکان ساختمان اجرای عملیات ساختمان رابراساس نقشه های مصوب برعهده دارد.مجری ساختمان نماینده فنی مالک دراجرای ساختمان بود و پاسخگوی کلیه مراحل اجرا اعم ازکیفیت و کمیت به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

شهردادری جهت صدور پروانه ساختمان موظف است نام ومشخصات مجری واجدشرایط راکه توسط مالک معرفی شده ونسخه ای از قرارداد منعقد شده با اورا که دراختیارشهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرارداده است را در پروانه قید نماید. مالکانی که خود دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

بنابراین برخی از وظایف اصلی مجریان ازقبیل رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه، بررسی کلیه نقشه ها، استفاده از مصالح مناسب می باشد همچنین پس ازپایان کارنسبت به تهیه نقشه ها همان صورتی که اجرا شده اعم ازمعماری، سازه ای تاسیساتی و مانند آن اقدام نماید.

یکی دیگر از اصلی ترین وظایف مجری، نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد،براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایدو مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک، مالکان و یا بهره بردارکنندگان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته می شود. بر اساس ضوابط و مقرارت زیر می باشد:

مدت بیمه تضمین کیفیت ساختمان

ازشروع بهره برداری وپس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحبکارابراساس شرایط ذیل آغاز می گردد:

الف) سازه های ساختمان شامل پی،اسکلت،سقف و سفتکاری،حداقل ده سال

ب)نمای ساختمان،حداقل پنج سال

ت)عایق های رطوبتی ساختمان،حداقل پنج سال

ث)تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برق،آسانسورها،حداقل 3 سال

دانلود فرم پیشنهاد:

(تضمین کیفیت ساختمان )عیوب پنهان ساختمان

 

انواع بیمه مهندسی و تمام خطر