بصورت کلی بیمه اتومبیل به دو بخش بیمه شخص ثالث و سرنشین و بیمه بدنه تقسیم میگردد؛ بیمه های اتومبیل در کل جبران کننده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادفات، آتش سوزی و سرقت ، شکست شیشه ، بلایای طبیعی و … همچنین تصادفاتی که منجر به فوت گردد، دیه افراد متوفی به وراث پرداخت می گردد.