بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث:

۱– اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۲ – اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

۳ – اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

۵ – تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

۹ – تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

۹-۱ معاینه جسد

۹-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۹-۳ انحصار وراثت نامحدود

۹-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۹-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۹-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

مراحل دریافت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث :

۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان

۲ – مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در

بندهای پنجم لغایت هشتم

۳ – در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است

۴- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

۵ – بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای

۶- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

—————————————————————————————————–
—————————————————————————————————–

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده

۱ – اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

۵- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- اصل صورتحسابهای مراکز درمانی

۹- اصل فرم تکمیل شده و گواهی های پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )

۱۰- مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :

۱۰-۱ معاینه جسد

۱۰-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۱۰-۳ انحصار وراثت نامحدود

۱۰-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۱۰-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۱۰-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم

۱۱- رای دادگاه در صورت نیاز

مراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :
۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک
مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم

۲- مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای

پنج و ششم پشت فرم

۳- در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم

۴- در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه

جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )

۵- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است

۶- در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است

۷- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی

 

جهت دریافت هرگونه راهنمایی و سوال در مورد بیمه شخص ثالث با ما تماس بگیرید.

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث