کلوز بیمه مسئولیت
مشاوره کلوزهای بیمه مسئولیت

مشاوره و شرح کلوزهای قبل از خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

 قبل از خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث با توجه به ذات هر پروژه اعم از ساختمانی صنعتی، تجاری و همچنین موقعیت و میزان ریسک هر پروژه نیاز آن نیز متفاوت است؛ بنابراین بهتر است حتما با مشاوران مجرب بیمه ای مشورت نمایید، تا کلوزهای بیمه مسئولیت مورد نیاز خود را آگاهانه خریداری نمایید.

نمایندگی ایزدی با بیش از 12 سال سابقه علمی و تجربی در زمینه بیمه های مسئولیت و پیگیری بسیاری از پرونده های خسارتی در زمان حادثه می تواند از شما حمایت کند.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی از پوشش های اصلی این بیمه نامه محسوب میگردد. اما مجموعه ای از پوشش های اضافی بعنوان پوشش های تکمیلی و اختیاری وجود دارند که انتخاب هوشمندانه آنها در زمان حادثه شما را در زمان خسارت یاری خواهد کرد. از آن بعنوان کلوزهای بیمه مسئولیت یاد می شود و شما می توانید بصورت اختیاری و با پرداخت حق بیمه اضافی آنها را به پوشش های اصلی بیمه خود اضافه نمایید.


کلوزهای بیمه مسئولیت

1- کلوز شماره یک:  پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

به موجب این پوشش، جبران خسارت‌های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذی‌صلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه‌گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می‌باشد.

تبصره 1: خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه‌گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه‌گذار خریداری شده باشد.

تبصره 2: تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیان‌دیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، خسارت‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری به‌عنوان استثناء مطرح شده‌اند. به این معنا که این نوع خسارت‌ها از محل بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما قابل پرداخت نیستند و باید به‌طور جداگانه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعویض شوند.

اما در صورتی که کارفرما نیز به عنوان مقصر حادثه شناسایی شود، بیمه‌گر بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت کامل خسارت زیان‌دیده به استناد ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث، به منظور بازیافت سهم کارفرما از خسارت پرداخت شده به ایشان مراجعه خواهند کرد.

بنابراین، در چنین شرایطی، خسارت مطالبه شده از کارفرما تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان درج شده باشد.

2- کلوز شماره دو :پوشش جبران هزینه‌های پزشکی

به موجب این پوشش، هزینه‌های پزشکی موضوع این بیمه‌نامه در صورتی که مشمول تعریف بند 6 ماده 2 آیین‌نامه نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه‌گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورت‌حساب‌های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می‌باشد.

تبصره: تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی در خصوص کلیه کارکنان زیان‌دیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد، مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

خسارت‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری به عنوان استثناء در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ذکر شده‌اند. این نوع خسارت‌ها از محل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما قابل پرداخت نیستند، بلکه باید از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعویض شوند.

اما اگر کارفرما نیز به عنوان مقصر حادثه شناسایی شود، بیمه‌گر بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت کامل خسارت زیان‌دیده به استناد ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث، برای بازیافت سهم کارفرما از خسارت پرداخت شده به ایشان مراجعه خواهند کرد.

بنابراین، در چنین شرایطی، خسارت مطالبه شده از کارفرما تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان درج شده باشد.

3- کلوز شماره سه : پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می‌باشد.

تبصره: حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر نفر از مبلغ (انتخاب توسط بیمه‌گذار) ریال و در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه برای کلیه افراد از مبلغ (انتخاب توسط بیمه‌گذار) ریال تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

با توجه به ماده 66 قانون تامین اجتماعی، اگر ثابت شود که وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تامین اجتماعی مسئول پرداخت هزینه‌های معالجه، غرامات، مستمری‌ها و سایر امور مربوط به حادثه خواهد بود و این هزینه‌ها را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

تبصره 1 این ماده مقرر می‌کند که مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود. بنابراین، در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گر مسئولیت پرداخت مستمری‌های ناشی از حادثه را بر عهده می‌گیرد، حتی اگر کارفرما محکوم به پرداخت آن نشده باشد. سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما، معادل ده سال مستمری کارگر حادثه‌دیده تعیین شده است. با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌گر بیمه مسئولیت متعهد می‌شود در صورت وقوع حادثه، علاوه بر پرداخت دیه و ارش، مبلغ مستمری‌های ناشی از حادثه را به میزان مشخص شده در متن کلوز پرداخت کند.

4- کلوز شماره چهار : پوشش مسئولیت بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث

به موجب این پوشش، خسارت‌های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین‌نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت) تحت پوشش می‌باشد.

تبصره 1: اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاق می‌شود که جزء کارکنان بیمه‌گذار و عوامل اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.

تبصره 2: حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

در تعهدات اصلی بیمه‌نامه، تنها مسئولیت بیمه‌گذار و عوامل اجرایی در برابر حوادث احتمالی کارکنان، تحت پوشش قرار می‌گیرد. اما در عمل، ممکن است افرادی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارند، مانند مهمان، بازدید کننده، کارگر شرکت یا کارخانه دیگری و غیره، در کارگاه دچار حادثه شوند. در این صورت و در اکثر موارد، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود؛ اما چون شخص حادثه‌دیده مذکور جزو کارکنان کارفرما محسوب نمی‌شود، خسارت از محل تعهدات اصلی بیمه‌نامه قابل پرداخت نیست؛ در این شرایط، خسارت تنها از محل بیمه‌نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 4 خریداری شده باشد.

5- کلوز شماره پنج : پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه

به موجب این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه‌نامه و بنا به درخواست بیمه‌گذار یک / دو / سه بار افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه‌گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می‌یابد.

شرح کلوز:

طبق قانون، مبلغ دیه به‌صورت یوم الادا، یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت می‌شود، محاسبه می‌شود نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است. با اینکه هرساله مقدار مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش می‌یابد، مبلغ دیه در بیمه‌نامه به صورت عددی ثابت (حداکثر مبلغ دیه در زمان خرید بیمه‌نامه) در نظر گرفته شده است. از آنجایی که در اغلب موارد بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار، فاصله زمانی وجود دارد، لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن بیمه‌گذار از افزایش دیه در این فاصله زمانی، پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه برای یک، دو یا سه بار افزایش از زمان شروع بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است.

6- کلوز شماره شش: پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

به موجب این پوشش، در صورتیکه در یک حادثه تحت پوشش، طبق رای مراجع قضایی بیمه‌گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه می‌باشد.

تبصره 1: تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد از حداکثر تعهد بیمه‌گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2: در صورت خریداری پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

شرح کلوز:

طبق قانون مجازات اسلامی، هر یک از اندام‌های بدن دارای دیه مشخصی هستند و در صورت آسیب دیدن به چندین عضو همزمان، مجموع دیه آن‌ها ممکن است از دیه فوت یک فرد بیشتر باشد؛ به‌عنوان مثال، اگر هر دو چشم نابینا شوند و همچنین هر دو گوش ناشنوا شوند، دو دیه کامل (یعنی هر کدام یک دیه) محاسبه می‌شود، در حالی که فوت همان فرد فقط یک دیه دارد. این مفهوم حقوقی دیگری نیز در مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی درباره دیه در جراحات مسری و غیرمسری وجود دارد.

بنابراین، به دلیل احتمال وقوع حوادثی که ممکن است منجر به آسیب دیدن چندین عضو شوند و افزایش مبلغ دیه، و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه‌نامه، ضروری است که بیمه‌گذاران محترم با خرید کلوز شماره شش، دامنه پوشش بیمه‌ای خود را گسترش داده و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.

خرید بیمه مسئولیت

7- کلوز شماره هفت : پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت‌های خارج از کارگاه (مکان فعالیت)، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه‌گذار تحت پوشش می‌باشد. در هر حال، خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء می‌باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.

تبصره: تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

درست است، تعهدات بیمه‌نامه معمولاً مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق می‌افتد. اما اگر کارکنان تحت امر کارفرما، در خارج از محل مورد بیمه و در حین انجام ماموریت دچار حادثه شوند، کارفرما ممکن است مسئول جبران خسارت شود. بنابراین، کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب می‌کند کارکنان خود را به عنوان مامور به بیرون از کارگاه اعزام کنند، می‌توانند با خرید این کلوز و ارایه اطلاعات این افراد، تعهدات بیمه‌نامه خود را افزایش دهند. این اقدام می‌تواند از پوشش بیمه در مواقع ناگهانی و غیرمنتظره خارج از محل معمولی کارکنان کمک کند و امنیت آنها را تضمین نماید.

 
8- کلوز شماره هشت : 

 

پوشش مسئولیت مجری ذی‌صلاح ساختمان

به موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذی‌صلاح ساختمان در قبال خسارت‌های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین‌نامه وارد به کارکنان پروژه‌های ساختمانی تحت پوشش می‌باشد.

تبصره 1: منظور از مجری ذی‌صلاح ساختمان، فردی است که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

تبصره 2: تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه‌های ساختمانی، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی از قبیل پیمانکار اصلی، پیمانکاران فرعی تحت پوشش قرار دارد؛ اما مسئولیت مجری ذی‌صلاح در تعهد بیمه‌گر نیست. لذا ضروری است در پروژه‌های ساختمانی که اجرای آنها به عهده مجری ذی‌صلاح است، با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذی‌صلاح نیز در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

 
9 – کلوز  : پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20 درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.
تبصره : در صورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز، بیمه گذار می بایست نسبت به اعلام کتبی افزایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید. در غیر اینصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .
تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

متن کلوز :

این کلوز به معنای تعیین مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما برای کارکنان می‌باشد. بر اساس این کلوز، بیمه‌گذاران باید نه‌تنها در زمان خرید بیمه‌نامه، تعداد واقعی کارکنان شاغل در کارگاه را به بیمه‌گر اعلام کنند، بلکه در طول مدت بیمه‌نامه نیز هرگونه افزایش یا کاهش در تعداد کارکنان را به شرکت بیمه اطلاع دهند. در صورت عدم اعلام افزایش تعداد کارکنان توسط بیمه‌گذار و وقوع حادثه، خسارت بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه شده و کمتر از مقدار واقعی پرداخت خواهد شد. در فرمول این قاعده، خسارت قابل پرداخت توسط شرکت بیمه برابر با حاصلضرب مبلغ خسارت در حاصل تقسیم کسری است که حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار و مخرج آن حق بیمه صحیح بیمه‌نامه بر اساس تعداد واقعی کارکنان می‌باشد.

این کلوز طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که افزایش تعداد کارکنان در طول دوره بیمه‌نامه تا حداکثر 20 درصد اعلام شده باشد، و در صورت افزایش بیش از این مقدار، بیمه‌گذار موظف است این اطلاعات را به شرکت بیمه ارائه دهد تا الحاقی‌های مربوطه اعمال شود.

10- کلوز شماره ده :

پوشش غرامت دستمزد روزانه

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش، مشروط به اینکه بیمه گذار به موجب رای مراجع ذیصلاح، ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:
1-پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه شروع وحداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.
2-مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.
3-حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه هر نفر از مبلغ …… ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ …….. ریال تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، پرداخت دیه یا ارش ناشی از آسیب بدنی یا فوت کارکنان است. این تعهد شامل پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان به عنوان جزء اصلی تعهد بیمه مسئولیت مدنی نیست، حتی اگر به تصمیم مراجع قضایی باشد. معمولاً پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه‌دیده توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و این مبالغ معمولاً در تعهدات کارفرما قرار نمی‌گیرد.

با این حال، در موارد بسیار نادر که دادگاه علاوه بر دیه و ارش، کارفرما را به پرداخت غرامت دستمزد روزانه نیز محکوم کند، بیمه‌گذار می‌تواند این کلوز را خریداری کند و از این طریق تضمین کند که پوشش مالی بیمه‌ای برای پرداخت این موارد فراهم باشد.

11- کلوز شماره 11 : 

پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید ، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ …………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

بعد از وقوع حادثه، مسئولیت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه و همچنین تعیین درصد تقصیر هر یک از طرفین به عهده کارشناس حوادث است. پس از اعلام نظر کارشناس، امکان اعتراض به نظر ایشان و بررسی موضوع توسط تیم کارشناسی سه نفره، پنج نفره یا حتی هفت نفره وجود دارد. در این مواقع، هزینه کارشناس یا تیم کارشناسی به عهدۀ فرد یا اشخاصی که اعتراض دارند، خواهد بود.

با خرید این پوشش، هزینه‌های مربوط به اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

12- کلوز شماره 12 :  

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان عوامل اجرایی :

متن کلوز :

به موجب این پوشش، چنانچه بیمه گزار مسئولیت عوامل اجرایی خود رادر زمان صدور بیمه نامه و یا به موجب الحاقیه های مربوطه پوشش نداده باشد،مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 : مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این کلوز نمی باشد.
تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد .

شرح کلوز:

مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ایشان تحت پوشش قرار دارد اما اگر بیمه گذار دارای پیمانکار یا عوامل اجرایی باشد و پیمانکار نیز تعدادی کارگر داشته باشد ، آنگاه ممکن است در حواثی که برای کارگران پیمانکار رخ میدهد ، بیمه گذار نیز مقصر شناخته شود . در این حالت خسارت در صورتی پرداخت میشود که مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان عوامل اجرایی از طریق خرید کلوز مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد .

لازم به ذکر است چنانچه نام عوامل اجرایی و تعداد نیروی کار ایشان همزمان با خرید بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد دیگر نیازی به خرید کلوز مذکور نیست .

13- کلوز شماره 13 : 

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص عوامل اجرایی :

متن کلوز :

به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 : مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرائی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.
تبصره 2 : تعهد بیمه گر برا هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز:

به دلیل اینکه طبق قوانین کار، افرادی که به عنوان عوامل اجرایی یا پیمانکاران فعالیت می‌کنند، به عنوان کارگران تلقی نمی‌شوند، بنابراین در صورت وقوع حادثه برای آن‌ها در محل کار و تشخیص مسئولیت کارفرما، پرداخت خسارت در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و به ویژه تعریف کارکنان در بند 4 ماده 2 آیین‌نامه ۹۸ امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به منظور رفع نیازهای بیمه‌گذاران و رفع نگرانی‌های آن‌ها، این کلوز طراحی و ارائه شده است.

موضوع بیمه نامه مسئولیت کارفرما:

مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی ، فوت ،نقص عضو کارکنان ناشی از حادثه مورد موضوع بیمه.

فعالیت موضوع بیمه نامه:

هر نوع وظیفه شغلی که بر اساس ارجاع کارفرما ،پرسنل موظف به انجام آن هستند.

حق بیمه این کلوز ده درصد حق بیمه پایه است.

کلوز مسئولیت متقابل کارکنان

مسئولیت کارکنان بیمه گزار نسبت به هم در محل مورد بیمه ناشی از قصور،سهل انگاری و اشتباه بصورت رایگان در بیمه ایران تحت پوشش می باشد که البته در برخی شرکت های بیمه ای بعنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش می باشد.

توصیه مهم:  حتما قبل از خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با یک مشاور و کارشناس خبره و امین مشورت نمایید تا بیمه نامه ای برای شما طراحی گردد که بر اساس نیاز شما باشد که نه حق بیمه اضافی پرداخت نمایید و نه بیمه ای دریافت نمایید که در زمان خسارت حادثه شما را پوشش ندهد؛ که این خود بدترین نوع بیمه نامه است که خریداری کرده اید.

مشاور با تجربه
مشاوره قبل از خرید بیمه

توصیه فوق بر اساس تجربیات ما ارائه میگردد که همواره با کارفرمایان مبتلا به بسیاری مواجه هستیم که بیمه دارند ولی در زمان حادثه پوشش بیمه ای ندارند و در این حالت دیگر کاری نمی توان انجام داد چه بسا هر عملی نوشدارو پس از مرگ سهراب است.


انواع بیمه مسئولیت حتما کلیک کنید

راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسئولیت

سئوالات متداول در بیمه مسئولیت

آپارات بیمه ایران

جهت دریافت هرگونه راهنمایی و مشاوره پیرامون کلوزهای بیمه مسئولیت با ما تماس بگیرید.

سوالات عمومی

شماره تلفن خدمات مشتریان چیست؟
شماره خدمات مشتری رایگان اکسترا ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹می باشد.
آیا بیمه مالکان من دیگر سازه های موجود در ملک من را پوشش می دهد؟
آره. علاوه بر خانه شما ، XTRA سایر سازه های جداشده واقع در املاک شما را نیز پوشش می دهد که با فضای مشخص از خانه جدا شده اند. خط مشی اساسی ساختارهای دیگر را با 10٪ پوشش مسکن شما پوشش می دهد. این شامل می شود ، اما محدود نمی شود:
 • گاراژهای جدا شده
 • تجهیزات ریخته گری
 • انبارها
 • کلبه های مهمان
با بیمه خود درمورد بیمه سایر سازه ها در دارایی خود تماس بگیرید.
سیاست صاحبان خانه چیست؟
این خط مشی برای املاک شخصی شما برای خطرات خاص شامل ، اما محدود به:
 • آتش سوزی
 • رعد و برق
 • گردباد
 • تگرگ
 • سرقت
چه زمانی پوشش من شروع می شود؟
این خط مشی برای املاک شخصی شما برای خطرات خاص شامل ، اما محدود به:
 • آتش سوزی
 • رعد و برق
 • گردباد
 • تگرگ
 • سرقت
آیا من باید برای مشاوره آنلاین هزینه بپردازم؟

خیر، مشاوره آنلاین رایگان است.

این نقل قول بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید تخمین می زند و شامل توضیحات پوشش های موجود می باشد.

 

سوالات متداول

شماره تلفن خدمات مشتریان چیست؟
شماره خدمات مشتری رایگان اکسترا ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹می باشد.
آیا بیمه مالکان من دیگر سازه های موجود در ملک من را پوشش می دهد؟
آره. علاوه بر خانه شما ، XTRA سایر سازه های جداشده واقع در املاک شما را نیز پوشش می دهد که با فضای مشخص از خانه جدا شده اند. خط مشی اساسی ساختارهای دیگر را با 10٪ پوشش مسکن شما پوشش می دهد. این شامل می شود ، اما محدود نمی شود:
 • گاراژهای جدا شده
 • تجهیزات ریخته گری
 • انبارها
 • کلبه های مهمان
با بیمه خود درمورد بیمه سایر سازه ها در دارایی خود تماس بگیرید.
سیاست صاحبان خانه چیست؟
این خط مشی برای املاک شخصی شما برای خطرات خاص شامل ، اما محدود به:
 • آتش سوزی
 • رعد و برق
 • گردباد
 • تگرگ
 • سرقت
چه زمانی پوشش من شروع می شود؟
این خط مشی برای املاک شخصی شما برای خطرات خاص شامل ، اما محدود به:
 • آتش سوزی
 • رعد و برق
 • گردباد
 • تگرگ
 • سرقت
آیا من باید برای مشاوره آنلاین هزینه بپردازم؟

خیر، مشاوره آنلاین رایگان است.

این نقل قول بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید تخمین می زند و شامل توضیحات پوشش های موجود می باشد.

 

از ما بپرسید