بیمه کشتی بیمه‌نامه‌های شناور (بیمه کشتی)

حدود ۹۰% از کل جابجایی کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا و به وسیله (کشتی) یا شناورها انجام می‌پذیرد.
سه نوع پوشش بیمه‌ای اصلی و متداول در این رشته به شرح ذیل وجود دارد:

بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناور

براساس کلوزهای انستیتو بیمه‌گران لندن بدنه و ماشین‌آلات شناورها تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بیمه مسئولیت شناورها

علاوه بر خساراتی که ممکن است به بدنه و ماشین‌آلات وارد شود که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین‌آلات قرار گرفته است مالکان کشتی‌ها با خطرات دیگری نیز مواجه هستند که یا تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه قرار نمی‌گیرد و یا بخش کوچکی از آن خطرات تحت پوشش بدنه قرار خواهد گرفت. این خطرات توسط کلوپ‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرند که یکی از معروفترین آنها کلوپ (P&I) است و خسارت ناشی از مسئولیت مالکان را پوشش می‌دهد.

دانلود فرم پیشنهاد:

72-پيشنهاد-بيمه-كشتي-بدنه-شناور