بیمه حوادث گروهی

در  بیمه حوادث گروهی هر سازمان می‌تواند کارکنان خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه .
حق‌بیمه در  بیمه‌ حوادث گروهی بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (۷۵% افراد) تعیین می‌گردد و جهت تامین این منظور ۵ گروه شغلی از کم‌خطرترین تا خطرناک‌ترین شغل تعیین می‌شود .

  • بیمه حوادث گروهی جهت کارکنان شرکت ها، کارخانه ها، و انواع مؤسسات و سازمان های اداری، تجاری و … میباشد