بیمه مسئولیت

توضیحات بیشتر

بیمه مسئولیت کلیه مسئولیت های شغلی و حرفه ای مدیران را در برابر کارکنان خود، مراجعه کنندگان و اشخاص ثالث تحت را در برابر خسارتهای مالی و جانی تحت پوشش قرار می دهد و به مدیرانی که نگران حوادث غیرقابل پیش بینی هستند آسودگی خیال را هدیه می دهد.