بیمه مهندسی

بیمه الکترونیک

توسط مدیر اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

بیمه الکترونیک یا تجهیزات الکترونیک کلیه تجهیزات و دستگاههایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی

ادامه مطلب

بیمه فساد کالا در سردخانه

توسط مدیر اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و

ادامه مطلب

عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

توسط مدیر اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

موضوع مورد بیمه بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits) مکمل بیمه شکست ماشین آلات می

ادامه مطلب

بیمه سازه های تکمیل شده

توسط مدیر اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه  تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری

ادامه مطلب