بیمه مهندسی

بیمه الکترونیک

by مدیر اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

  بیمه الکترونیک یا تجهیزات الکترونیک کلیه تجهیزات و دستگاههایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات

Read More

بیمه فساد کالا در سردخانه

by مدیر اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و

Read More

عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

by مدیر اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

موضوع مورد بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits)

Read More

بیمه سازه های تکمیل شده

by مدیر اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه  تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری

Read More