بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگاه

by مدیر اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

Read More

بیمه مسئولیت آتش سوزی

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت آتش سوزی با خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی ، مسئولیت بیمه‌گذار در قبال خسارات جانی و مالی ناشی

Read More

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

خرید بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل با توجه به سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای که همه ساله

Read More

بیمه مسئولیت رایانه

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت رایانه قابــل توجه کلیه دارنــدگان رایانـــه های شخصی و اداری ، واحــدهای صنـــفی و تجاری ، کارخانجات و

Read More