دستورالعمل ها مبتنی بر پرداخت نقدی است اما با توجه به اختیارات شعب بیمه با نظر و موافقت واحد اجرایی بصورت اقساطی امکانپذیر است.

خیر،مبنای شروع کار بیمه شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط مذکور بیمه نامه قابل صدور نخواهد بود و اگر احیانا بیمه نامه نیز صادر شود با فقدان مجوز خسارت قابل پرداخت نیست.

قانون مدونی جهت ارائه تخفیف عدم خسارت نگارش نشده ،لذا هر بیمه نامه عطف به شرایط عمومی آن دارای درصد منطبق با ریسک می باشد.

پوشش فوق در قبال بیمه مسولیت شرکت های خدماتی قابل ارائه خواهد بود لذا اخذ لیست اسامی کارکنان تحت امر جهت درج در بیمه نامه الزامیست و در صورت هر گونه تغییر ،تغییرات باید در موعد مقرر به بیمه گر اعلام گردد،در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مکان های مورد فعالیت خود را به بیمه گر اعلام نماید.

در صورت صدور رای براساس آن، و در غیر اینصورت میزان درصد از سوی پزشک معتمد شرکت برآورد می گردد.