فقط در مواردی دیه ماه حرام محاسبه می شود که تاریخ حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد.

بله . غرامت شکستگی ناشی از حوادث بر اساس تعرفه های شرکت بیمه میباشد .

بیمه‌ حوادث ‌انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: ۱- تمام‌ اوقات‌ ۲ – ناشی‌ از کار ۳ – زندگی‌ خصوصی‌ ۴ – ورزشی‌ ۵ – رانندگی‌ ۶- مسافرت ‌با هواپیما ۷ – مسافرت ‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌ ۸ – سرنشینان ‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌.

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ بطور مستقیم بر اثر یک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب ‌فوت‌،نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ و وحشت‌،صدمه‌ محسوب‌ نمی‌شود وصدمات‌ عصبی‌ تنها اگر ناشی‌ ازآسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌شوند.

اگر بیمه حوادث از بیمه ایران خریداری کرده باشید خسارت شما قابل بررسی است . ضمنا میتوانید به صندوق خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران مراجعه و از محل بیمه اتومیبل درخواست دریافت خسارت نمائید .

بله . خسارتهای ناشی از رانندگی موتور سیکلت در صورتی قابل پرداخت میباشد که بیمه شده اولا دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد ، ثانیا هنگام خرید بیمه نامه پوشش خطرات اضافی را نیز خریداری نماید .

بله . در صورت خرید پوشش اضافی و پرداخت حق بیمه جبران خسارت امکان پذیر میباشد .

بله . فقط در بیمه های حوادث گروهی و با ارایه حق بیمه اضافی شامل تعهدات فوت و نقص عضو .

الف ) فوت
ب ) نقص عضو
ج ) غرامت روزانه عمومی برای مشاغل آزاد
د ) هزینه پزشکی
ذ ) غرامت بستری شدن در بیمارستان

در صورت فوت :

الف ) گواهی فوت
ب ) گواهی وفات .
ج ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

در صورت نقص عضو کلی و جزئی :

الف ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
ب) گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
ب ) گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عرضه ایجاد شده .

در صورت وقوع هر گونه حادثه بیمه شده حداکثر ظرف مدت ۵ روز میبایست وقوع حادثه را به اطلاع بیمه گر برساند سپس مدارک مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نماید .