تا سه ماه از تاریخ تحویل خودرو که در برگ سند فروش کمپانی درج شده است ۲۰درصد تخفیف صفر در صورت داشتن فرزند دانش آموز ۲۰ درصد تخفیف گروهی و در صورت پرداخت حق بیمه بصورت نقدی ۱۰ درصد تخفیف و در مجموع ۵۰ درصد تخفیف در بیمه نامه بدنه ارائه می گردد.

اگر خسارت کلی شده باشد باید تاییدیه فک پلاک را ارائه نمایید در غیر اینصورت و اگر ارزش لاشه خودرو از خسارت شما کسر شده باشد نیازی به فک پلاک نیست و می توانید موضوع را از ریاست محترم واحد خسارتی پیگیری فرمایید.

چون شما در این حادثه زیاندیده بودید باید از بیمه شخص ثالث مقصر خود استفاده نمایید لذا از مقصر با داشتن شماره شهربانی در دادگاه شکایت کنید تا به دستور مقام قضایی خودروی مقصر توقیف و خسارت شما جبران شود.

پرداخت خسارت ضبط در صورت سرقت به شرط تحویل پنل می باشد که در بیمه نامه بصورت ممهور درج می گردد و در صورت عدم ارائه پنل ارزش آن کسر می شود.در سرقت چه کلی چه درجا بیست درصد فرانشیز در نظر گرفته می شود و این موضوع طبق شرایط حاکم بر بیمه نامه اعم از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه می باشد

سرقت درجای کلی یعنی اگر خودرویی به حالت پارک باشد و لوازم خودرو سرقت شود خسارت وارده قابل جبران است.سرقت کلی یعنی خودرو توسط سارق به محل دیگری منتقل شود که ممکن است در آینده کشف شود یا نه

با عنایت به اینکه سند در رهن لیزینگ می باشد به احتمال زیاد خودرو بیمه نامه بدنه دارد از نمایندگی جویا شوید در صورت عدم صدور بیمه نامه بدنه می توانید خودتان شخصا خودرو را بیمه نمایید.

در صورتی که تابلوی تبلیغاتی از روی ساختمان افتاده باشد خسارت وارده را باید مالک ساختمان بپردازد اما اگر در اثر باد و طوفان آسیبی به خودرو وارد شده باشد و خودروی مذکور دارای بیمه نامه بدنه باشد و پوشش بلایای طبیعی را خریداری نموده باشد خسارت پرداخت می گردد.

با ارائه سند به محل صدور بیمه نامه خود مراجعه و المثنی دریافت نمایید سپس به یکی از شعب خسارتی مراجعه و پس از تشکیل پروند و سیر مراحل اداری خسارت دریافت نمایید.

در صورتیکه اصل بیمه نامه بدنه دست خریدار باشد و سند خودرو بنام ایشان شده باشد می توانند بدون حضور مالک قبلی خسارت را دریافت نمایند.

فقط یکبار آن هم در اثر سردی و گرمی هوا و عللی غیر از حادثه . این موضوع در شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه پیش بینی شده است.

در صورتیکه پوشش سرقت درجای کلی قطعات را خریداری نموده باشید با ارائه گزارشات کلانتری به یکی از شعب خسارتی بیمه ایران مراجعه فرمایید.

تمام تخفیفات ثالث شما لغو و زمان تمدید اگر خسارت پرداختی مالی باشد ۱۰درصد و اگر جانی باشد ۲۰ درصد جریمه دارد.در بیمه بدنه فقط تخفیفات از بین می رود جریمه ندارد.

ارزش لاشه خودرو کسر می شود و باقیمانده خسارت به زیاندیده پرداخت می شود و نیازی به انتقال سند نمی باشد.

جهت در یافت خسارت ثالث بدون کروکی حضور طرفین الزامی است. برای دریافت خسارت بدنه نیازی بحضور زیاندیده نمی باشد.

اگر کروکی تهیه فرمایید بهتر است.بدون کروکی حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می گردد.

اگر در حادثه آسیب ببیند مشمول بیمه بدنه می باشد.

شما در طول بیمه نامه خود یک بار بدون کروکی تا ۳۰۰ هزار تومان می توانید خسارت دریافت نمایید اگر تخفیفات بیمه نامه شما کمتر از میزان خسارت باشد استفاده از بیمه نامه بدنه بصرفه است.فرانشیز حادثه اول ۱۰% خسارت حداقل ۵۰ هزار تومان می باشد(البته اگر سن راننده ۲۵ سال تمام نباشد یا ۳ سال تمام از تاریخ صدور گواهینامه نگذشته باشد ۱۰% به میزان فرانشیز اضافه می گردد).

خسارت بدون کروکی تا ۳۰۰ هزار تومان و در شرایط خاص تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می شود بعد از مشخص شدن میزان دقیق خسارت شما جای تصمیم گیری وجود دارد.

بله.باید از تمام مواضع آسیب دیده خودرو که پلاک خودرو نیز مشخص باشد عکس تهیه گردد.

بله.شما می توانید خودرو را به تعمیرگاه برده و عنوان نمایید که قبل از اعزام کارشناس جهت بازسازی خودرو هیچ اقدامی صورت نپذیرد و بعد با مراجعه به یکی از شعب بیمه ایران نسبت به تشکیل پروتده اقدام نمایید.

بازدید خودرو لازم است می توانید به یکی از شعب مرکزی که آدرس آنها در سایت شرکت موجود است مراجعه نمایید و همکاران ما خودرو را بازدید نمایند و برگ بازدید را به کاشان ارسال نمایند.

خودروهای با قدمت بالای ۲۰ سال با توجه به ریسک بالا با محدودیت مواجه می باشد.در خصوص نرخ ثالث با توجه به اینکه شرکت های بیمه ای خصوصی می توانند تخفیفات خاصی را ارائه نمایند احتمال اندکی مغایرت وجود دارد اما باید دقت نمود که خدمات نیز مهم می باشد و بنظر می رسد بیمه ایران با توجه به تعداد شعب و پرسنل مجرب بتواند خدمات بهتری ارائه نماید

خیر. اما لطفا زودتر مراجعه نمایید و خسارت را دریافت کنید تا پرونده مختومه گردد.

خیر . متاسفانه صدور بیمه نامه بدنه کمتر از یک سال ممکن نمی باشد.

شکست شیشه به تنهایی در اثر عوامل گرمی و سردی هوا می باشد و برخورد سنگریزه در تعریف حادثه قرار می گیرد و در اصل باید از محل بیمه نامه شخص ثالث خودروی جلویی جبران شود .در صورت استفاده از هر کدام از پوششها تمام تخفیفات از بین می رود.

خیر.اگر مادر محترمتان خودروی جدید تهیه نمایند و یک بیمه نامه بدون تخفیف برای خودروی قدیمیشان صادر نمایند می توانند تخفیفات را روی خودروی جدیدشان(سند بنام ایشان باشد)منتقل نمایند

در خسارات جزیی چک می تواند در وجه بیمه گزار صادر گردد اما در خسارات کلی طرفین باید رضایت دهند و امضای مالک و بیمه گذار الزامی می باشد. در خصوص مفهوم بیمه گذار و بیمه گر و ذینفع در بیمه نامه بدنه می توانید به بند ۳ ماده ۲ شرایط عمومی بیمه نامه بدنه مراجعه فرمایید.

بنظر اینجانب بیمه نامه بدنه بهتر می باشد.

اگر مالک عوض نشده باشد با دریافت تعهدنامه می شود.

بستگی به گزارشات تنظیمی کلانتری و آتش نشانی دارد.دلیل آتش سوزی اگر خصومت های شخصی باشد از محل بیمه نامه بدنه خسارت غیر قابل رسیدگی می باشد ولی از محل ثالث خسارت خودروی همسایه شما قابل پرداخت است.

با ارائه مستندات لازم به محل صدور بیمه نامه خود مراجعه تا گواهی بیمه نامه خود را دریافت نمایید.

بله باید سند بنام باشد و قولنامه مورد قبول نمی باشد.

پنجاه درصد ارزش لاستیک لحاظ شده و از آن فرانشیز کسر می گردد و خسارت پرداخت می شود.در صورتیکه قیمت لاستیک خودرویتان کمتر از حد فرانشیز است(حادثه اول ده درصد حداقل پنجاه هزار تومان)پیشنهاد می گردد از گرفتن خسارت صرفنظر نمایید.

اگر در اثر نوسانات قیمت خودرو در بازار خودروی شما با افزایش قیمت مواجه شد ، زمان وقوع خسارت احتمالی در بیمه نامه بدنه با داشتن پوشش مذکور ،خسارت شما بدون اعمال قاعده نسبی رسیدگی می گردد.

در صورتیکه از بیمه نامه بدنه خسارتی دریافت نشده باشد می توان تخفیف ثالث را در بدنه لحاظ نمود.

بله . در صورتیکه خودرو به اسم همسرتان باشد می توانید خودرویی که به اسم شما است را جایگزین نمایید.

خودرو باید بازدید شود.تخفیف تعلق می گیرد.در ثالث سال اول ۱۰،سال دوم ۱۵ سوم ۲۰ چهارم ۳۰ پنجم ۴۰ ششم ۵۰ هفتم ۶۰ هشتم و بالاتر ۷۰ درصد تخفیف و در بیمه نامه بدنه سال اول ۲۵ دوم ۳۵ سوم ۴۵ و چهارم و بالاتر ۶۰ درصد تخفیف عدم خسارت ارائه می شود.

شما در صورتی می توانید بیمه بدنه خودرویتان را به خودروی جدید منتقل نمایید که سند قطعی خودروی جدید بنام شما یا همسرتان شده باشد و در غیر اینصورت امکان این انتقال بصورت قولنامه ای نمی باشد.

فرانشیز مر بوط به بیمه نامه بدنه می باشد .در حادثه اول ۱۰ درصد و در حادثه دوم ۲۰ درصد از کل خسارت فرانشیز می باشد.

اگر شماره شهربانی خودرویی که متواری شده را دارید باید از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایید و در صورتیکه موفق نشدید شماره شهربانی را بیابید می توانید با مراجعه به یکی از شعب خسارتی تشکیل پرونده نمایید و تا سقف خسارت بدون کروکی پرونده شما بررسی می گردد.

سرقت کلی یعنی اینکه خودرو توسط سارق بصورت کامل به سرقت رفته باشد یعنی خودرو را به هر صورت روشن نماید و از محل به سرقت ببرد و یا اینکه به هر طریق دیگری(مثلا با جرثقیل) خودرو را بسرقت ببرد.حال اگر خودرو دچار سرقت کلی شده باشد و در آینده کشف گردد و سارق لوازم خودرو از جمله ضبط را سرقت کرده باشد خسارت جبران می گردد.اما اگر خودرو در جایی پارک باشد و ضبط یا هر قطعه دیگری از خودرو به سرقت برود (یعنی سرقت درجا)در اینصورت اگر شما پوشش سرقت در جا را برای این قطعات خریداری نموده باشید و یا سرقت در جای کلی قطعات را ابتیاع نموده باشید خسارت پرداخت می گردد در غیر اینصورت خسارت غیر قابل پرداخت است.

با مراجعه به یکی از شعب خسارتی بیمه ایران به همراه مستندات(از جمله کروکی،اصل بیمه نامه ثالث و بدنه ،سند ، کارت ملی، گواهینامه و….)می توانید تشکیل پرونده داده و خسارت خود را دریافت نمایید.

بله ، ولی حق بیمه برگشتی به صورت تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد ، یعنی میزان حق بیمه برگشتی کمتر از روزشمار خواهد بود.

آیا شخصی که بیمه بدنه دارد می تواند ، مقصر حادثه را به خاطر رضای خدا ببخشد واز بیمه بدنه خود استفاده کند ؟
خیر ، مبلغ خسارت از اموال شرکتهای بیمه است ودر این صورت باید مقصر را به شرکت معرفی کند و وکالت پیگیری خسارت را به شرکت بیمه منتقل کند وسپس از بیمه خود استفاده نمایدکه در اینصورت فرانشیزمربوطه نصف خواهد شد، در هرصورت بخشش مقصر حادثه به معنای صرفنظر کردن از خسارت می باشد .

۱-آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌. ۲ – سرقت‌ کلی ‌اتومبیل‌ و طبق‌شرایط بیمه‌نامه‌،سرقت ‌لوازم‌ اضافی‌ و غیره‌. ۳ – واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. ۴ – هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی ‌در تعمیرگاه‌ است‌.