طیق ماده ۶۰ از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مصوبه سال ۱۳۵۰:

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

    مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

    دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.

 

    ماده ۳۶. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل میشود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏ اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته‏ هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏ نامه‏ اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.

 

    ماده ۴۶. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏ نامه‏ اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه میرسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه‏ هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک‏ مرکزى‏ ایران‏ کمترنخواهد بود.

    هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏ به‏ سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.

    افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق مادة ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به مادة ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند (۲- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

بلی  . اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یک از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .تنها بیمه شده قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد .

حساب اندوختة بیمة جامع زندگی بیمه ایران همانند حساب بانکی بیمه شده میباشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید هم چنین بیمه شده می تواند تا ۹۰ درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

شرکت بیمة ایران، علاوه بر پشتوانة قوی مالی خود ،۵۰ درصد حق بیمه های پرداخت شده  توسط بیمه گذار در بیمه زندگی را نزد بیمة مرکزی ایران بصورت بیمة اتکایی خواهد بود. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.

شرکت بیمه ایران حداقل معادل  ۱۸درصد سود را برای پنج سال اول و ۱۵ درصد سود  برای  پنج سال دوم را بصورت علی الحساب تضمین مینماید . ضمنا حق بیمه های  پرداختی را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری،جهت سرمایه گذاری بهینه قرار میدهد .