بله چنانچه براثر حادثه باشد وچنانچه سابقه بیماری قبل از عقد قرارداد بیمه تکمیلی باشد در تعهد شرکت بیمه نیست.