بارعایت مفاد قرارداد و تعرفه های مصوب تحت پوشش می باشد.