مطابق تعرفه های درمانی هزینه سمعک در صورت تعهد بیمه ایران در قرارداد قابلپرداخت است .