از نظر شما الویت برای بیمه کردن چیست؟

از نظر شما الویت برای بیمه کردن چیست؟

by مدیر آبان ۰۳, ۱۳۹۵

اگر چاه نفتی داشته باشید و چند بشکه نفت از نظر شما کدامیک از آنها در الویت برای بیمه کردن قرار دارند؟