بیمه مسئولیت رایـانـه

قابــل توجه کلیه دارنــدگان رایانـــه های شخصی و اداری ، واحــدهای صنـــفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضــــه کننده رایانه و ادارات دولتـــی،بیمه ایران با ارائه بیمـه نامه رایانه کلیه خســــــــارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از:

 آتـش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ، برخــورد جسم خارجی ، نفوذ مایــعات به داخل اجزاء حمـل و جابجایی در محل مورد بیمه ، نوسانـات جریان الکتریسیته ، سرقت با شکست حرز را حداکثر تا ارزش رایانه تحت پوشش قرار می دهد .

بیمه گزار میتواند با ارائه فاکتور خرید ضمن پرداخت یک درصد ارزش رایانه بـعنوان حق بیمه ، آنرا بمـدت یکسـال نزد بیمه ایرانبیمه نمایند . ضمنا برای کسانی که تعداد قابل توجهی رایانه در اختیار دارند ، به ازای هر ۵۰ دستگاه رایانه ۱۰% ،۵۱ الی ۱۰۰ دستگاه ۱۵% و برای ۱۰۱ دستگاه به بالا ۲۰% تخفیف در حق بیمه اعمال می گردد .

همچنین برای شـرکتـها ، بانـکها و ادارات ، طی یک فقره بیمـه نامه ، تمامی رایانه ها بصورت گروهی با ذکر مشخصات در لیست ضمیمه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

 

 

انواع بیمه مسئولیت