مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگاه ها

این بیمه نامه به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای بازدیدکنندگان می باشد.مسئولیت افرادی که در حال بازدید از نمایشگاه  هستند، بر عهده مدیران و برگزارکنندگان نمایشگاه می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان بازدید از نمایشگاه اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مسئولین و برگزارکنندگان نمایشگاه می‌باشد.

انواع بیمه مسئولیت کلیک کنید