– بیمه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی
این بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار را در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید را پوشش می‌دهد که در واقع مکمل بیمه‌نامه آتش‌سوزی است. همچنین هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

انواع بیمه مسئولیت