مزایای بیمه مهندسی

مزایای بیمه مهندسی

by مدیر فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

مزایای بیمه مهندسی

اجرای‌ موفقیت‌ آمیز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ های‌ زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ وصنعتی‌ و تاثیرات‌ مهم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوریهای‌ پیشرفته‌،تخصیص‌ سرمایه‌های‌ فراوان‌ و به‌ کارگیری‌ نیروهای‌ انسانی‌ کارآمد می‌ باشد تمرکزاین‌ عوامل‌ در موقعیت‌ های‌ مکانی‌ محدود ، میزان‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ را افزایش‌ میدهد تا آنجا که‌ ادامه‌ عملیات‌ اجرایی‌ را با مشکلات‌ بی‌شماری‌ روبرو می‌ نماید وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بیعی‌ ، تکنیکی‌ و انسانی‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجرای‌ پروژه‌ها، تهدید بزرگی‌برای‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌ های‌ عمرانی‌ و صنعتی‌ خواهد بود مناسبترین‌ راهکاربرای‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالی‌ ، استفاده‌ از بیمه‌ های‌ مهندسی‌ است با اخذ یک‌بیمه‌ نامه‌ تمام‌ خط‌ر برای‌ مهندسی‌ و تخصیص‌ هزینه‌ ناچیز آن‌ ، کلیه‌ افراد ذینفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالی‌ نامحدودی‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختیار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ، ادامه‌ و اتمام‌ کار تضمین‌ خواهدشد. و از این طریق از تمامی مزایای بیمه مهندسی برخوردار شوید. بیمه‌ تمام‌ خط‌ر پیمانکاران‌ ، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بیمه‌ بدنه‌ ماشین‌آلات‌ ساختمانی‌ – راهسازی‌ از متداول‌ ترین‌ بیمه‌ های‌ مهندسی‌ می‌ باشند که‌بیمه‌تمام‌ خط‌رکامپیوتر، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهیزات‌ الکترونیکی‌، بیمه‌ شکست‌ماشین‌آلات‌ و بیمه‌ سازه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ نیز تحت‌ عنوان‌ بیمه‌ های‌ مهندسی ‌شناخته‌ شده‌اند.

بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار میدهد.

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی (All Risks):

یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش میباشد.

 تذکر: همه بیمه‌های مهندسی بجز بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR) و بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB) تمام خطر میباشند.

انواع خطر یا حادثه (Peril / Event / Occurrence):

 خطرات طبیعی (Natural Perils / Acts Of God)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و …

 سایر خطرات (Other Perils / Human Errors)

خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و …

 

مدت در بیمه‌های مهندسی (Period):

 در بیمه های مهندسی برای پروژه های درحال احداث مدت بیمه نامه برخلاف سایر بیمه ها یکساله نبوده و بستگی بمدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد، ضمناً ازآنجائیکه در قرارداد پروژه های درحال احداث مدتی نیز بابت دوره تضمین یا نگهداری که همان تحویل موقت پروژه به کارفرما میباشد درنظر گرفته میشود، دوره مذکور نیز بمدت زمان بیمه نامه افزوده میگردد ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نمیباشد. در بیمه های مهندسی برای دوره بهره برداری مدت بیمه نامه حداکثر یکسال میباشد که میتواند بسته به تقاضای بیمه گذار تمدید گردد.

فرانشیز در بیمه‌های مهندسی (Franchise / Deductible):

فرانشیز سهمی از خسارت است که برعهده بیمه گذار میباشد و رابطه ای معکوس با حق بیمه دارد و فلسفه وجودی آن عبارت است از:

۱)   نفع بیمه گذار در پیشگیری از خسارت برانگیخته شود.

۲)   خارج نمودن بیمه گر از تعهد خسارتهای جزئی که هزینه های اداری و کارشناسی آن زیاد میباشد.

۳)   عدم توقف فعالیت پروژه.

۴)   در مواقعیکه شناخت کافی از ریسک وجود نداشته باشد تنها با اعمال فرانشیز مناسب صدور بیمه نامه امکانپذیر خواهد بود.

 فرانشیز در بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال زیر تعیین میگردد:

 الف) برای بیمه های دوره احداث (تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب) و نیز بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی:

   حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت، سایر حوادث ۱۰% هر خسارت، بخش دو ۲۰% هر خسارت با حداقل یک دویستم سرمایه مورد بیمه در هریک از بخشهای یک و دو.

ب) برای بیمه های دوره بهره برداری (سایر بیمه های مهندسی):

   خسارات جزئی ۱۰% هر خسارت با حداقل معمولاً یک دویستم سرمایه مورد بیمه و خسارت کلی ۲۰% ارزش مورد بیمه.

   تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

ج) در بعضی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری یک فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

کلوزها در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement)

 افزایش دهنده پوشش (با افزایش حق بیمه)

–     کلوز ۰۰۱ (SRCC)

–     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده)

–     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و …

 کاهش دهنده پوشش (با کاهش حق بیمه)

–     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله)

–     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب(

–     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و …

 محدود کننده پوشش (افزایش حدود موجب افزایش حق بیمه خواهد شد)

–     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی)

–    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار)

–     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و …

 شرط گذارنده برای پوشش(برداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه خواهد شد)

–     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله)

–     کلوز ۱۰۷ (تضمین مربوط به کمپها و انبارها)

–    کلوز ۱۱۲ (تضمین مربوط به تجهیزات اطفای حریق) و …

Social Shares