مزایای بیمه مسئولیت

حمایت از کارفرمایان در برابرحوادث احتمالی حیطه مسئولیت آنها ممکن است برای کارمندان وکارگران پیش بیاید

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

*حمایت از سازندگان ساختمانها در برابرحوادث احتمالی که ممکن است برای ساختمانهای مجاورو کارگران وپیمانکاران فرعی آنها پیش بیاید-بیمه مسئولیت اشخاص ثالث وکارکنان درفعالیتهای ساختمانی

بیمه مسئولیت پزشکان وپیراپزشکان

*حمایت ازجامعه پزشکی -پزشکان،پیراپزشکان وجراحان متخصص دربرابر بیماران وافرادی که ممکن است به هردلیلی درحیطه مسئولیت پزشکان محترم دچارآسیب شوند

 بیمه مهندسین ناظر،طراح ومحاسب 

*حمایت ازمهندسین ناظر،طراح ومحاسب دربرابر اشتباهات احتمالی در پروژه ها دربرابر کارفرمایان در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح ومحاسب