مزایای بیمه مسئولیت

مزایای بیمه مسئولیت

by مدیر فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

مزایای بیمه مسئولیت

حمایت از کارفرمایان در برابرحوادث احتمالی حیطه مسئولیت آنها ممکن است برای کارمندان وکارگران پیش بیاید

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

*حمایت از سازندگان ساختمانها در برابرحوادث احتمالی که ممکن است برای ساختمانهای مجاورو کارگران وپیمانکاران فرعی آنها پیش بیاید-بیمه مسئولیت اشخاص ثالث وکارکنان درفعالیتهای ساختمانی

بیمه مسئولیت پزشکان وپیراپزشکان

*حمایت ازجامعه پزشکی -پزشکان،پیراپزشکان وجراحان متخصص دربرابر بیماران وافرادی که ممکن است به هردلیلی درحیطه مسئولیت پزشکان محترم دچارآسیب شوند

 بیمه مهندسین ناظر،طراح ومحاسب 

*حمایت ازمهندسین ناظر،طراح ومحاسب دربرابر اشتباهات احتمالی در پروژه ها دربرابر کارفرمایان در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح ومحاسب

Social Shares