۱-پوشش تخلیه و بارگیری جزءتعهدات کلاذ …

الف-کلاذ Aاست

ب-کلاذ Aو Bاست

ج-با پرداخت حق بیمه اضافی و موافقت بیمه گر می توان تحت پوشش کلاذ C در آورد

د-همه موارد*

۲-اگر به تعهدات حمل داخلی ساده پوشش های تخلیه و بارگیری ،سرقت ،حذف اصل جانشینی،خسارت در حین حمل به علت جابجایی و… را اضافه کنیم

الف-توتالاس با خطرات تکمیلی است

ب-تمام خطر وارداتی است

ج-داخلی تکمیلی است*

د-کلاذ cداخلی است

۳- زیان همگانی در کدامیک از کلوزهای ذیل تحت پوشش است؟

الف- A                                                                                              ب- B

ج- C                                                                                                د- همه موارد*

۴-مدت اعتبار بیمه نامه باربری پس از رسیدن محموله به مقصد چند روز است:

الف- هوایی ۳۰روز+زمینی  دریایی ۶۰روز*

ب- هوایی ۳۰روز+زمینی و دریایی ۱۰۰روز

ج- هوایی ۳۰روز+زمینی  دریایی ۳۰روز

د- هوایی ۳۰روز+زمینی  دریایی ۴۵ روز

۵- با توجه به وضعیت حمل,؛ بیمه های حمل و نقل عبارتند از:

الف-دریایی –زمینی-هوایی*

ب-دریایی-زمینی-جاده ای

ج-ریلی-زمینی-جاده ای

د-دریایی-هوایی-ریلی

۶- این اصطلاح در اینکو ترمز به معنای قیمت کالا روی عرشه کشتی در مبداء است

الف-C.F                                                                                         ب- C.F.F

ج-بند الف صحیح است                                                                       د- F.O.B *

۷-. ازبین رفتن  و تلف کل محموله در یک مرحله در اثرغرق شناور ، سقوط هواپیما یا آتش سوزی

الف – تمام خطر واردات است

ب – کلوز C با خطرات تکمیلی است

ج – پوشش بیمه باربری با شرط خسارت کلی است *

د – مخصوص حمل کالای مستعمل است.

۸– کدامیک از موارد ذیل کسر تخلیه نامیده می شود

الف- فقدان یک بسته مندرج در بارنامه

ب- کسری بخشی از یک بسته*

ج- آسیب دیدگی کالا

د- نرسیدن کل محموله به مقصد

۹- فرق بارنامه و راهنامه چیست؟

الف- بارنامه یک سند معمولی است

ب- راهنامه فقط مسیر را نشان می دهد

ج- بارنامه قابل انتقال است ولی راهنامه غیر قابل انتقال است*

د- همه موارد

۱۰-حمل کالا با کانتینرتا مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه چند درصد تخفیف دارد:

الف- ۲۰%                                                                                       ب-۱۰%

ج- ۳۰%                                                                                          د-۲۵%

۱۱- پوشش بیمه ای توتال لاس (TOTAL LOSS ) یا خسارت کلی تا چه زمانی می باشد ؟

الف – ۳۰ روز بعد از رسیدن به مرز

ب – بندر کشور مبداء تا بندر کشور مقصد *

ج – ۶۰ روز بعد از رسیدن به مرز

د – ۴۰ روز بعد از رسیدن به مرز

۱۲-در بیمه های باربری بازدید اولیه از محموله قبل از حمل مختص کدام مورد است ؟

الف – حمل و نقل داخلی با پوشش های تکمیلی (تمام خطر داخلی)

ب – حمل صادراتی با یکی از پوشش های B یا A

ج – حمل وارداتی کالای stock یا .مستعمل……………

د – همه موارد *

۱۳–در پوشش باربری با کلاذAبا ر اثبات دلیل عدم پرداخت خسارت با ….

الف-بیمه گذار است

ب-بیمه گر است *

ج-نیاز به اثبات ندارد

د-ب وج صحیص است

۱۴-چنانچه بیمه گذار از دادن اطلاعات کامل خودداری نماید و امری را که باعث تشدید خطر می شود اعلام نکند در صورت بروز حادثه کدام یک از موارد زیر صادق است ؟

الف – بیمه نامه فسخ می گردد

ب – خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی قابل ارداخت است .

ج – خسارت قابل پرداخت نیست *

۱۵- مطابق با این اصل هر کس باید از اموال خودمحافظت نموده و علاقه مند به حفظ سلامت کالا باشد.

الف –جانشینی                                                                                    ب-غرامت

ج-نفع بیمه ای*                                                                                   د-همه موارد

۱۶- تعهدات بیمه گذار پس از صدور بیمه نامه باربری چیست؟

الف- پرداخت حق بیمه

ب – جلوگیری از وقوع خسارت در حد امکان

ج –اعلام به موقع خسارت

د- همه موارد*

۱۷در پوشش باربری با کلاذ بار اثبات پرداخت خسارت به عهده …

الف-بیمه گر است

ب-بیمه گذار است*

ج-هر دو است

د-ب و ج صحیح است

۱۸- میزان فرانشیز برای محمولات غیر فله ای و غیر حساس

الف – ۱ % ارزش کل مورد بیمه

ب – ۵/۱ % ارزش کل مورد بیمه

ج – ۳ % ارزش هر بسته مورد بیمه خسارت دیده *

د – ۵ % ارزش مورد بیمه

۱۹-محموله ای به ارزش ۱۰۰۰۰۰دلار بعلاوه ۱۰%معادل ۰۰۰ر۶۰۰ر۳۴۸ر۱ریال(نرخ دلار ۱۲۲۶۰ریال) توسط شناور بو موسی حمل ودر بین راه به علت حوادث تحت پوشش خسارتی به میزان ۰۰۰ر۵۰دلار متحمل میگرددمیزان خسارت قابل پرداخت عبارت است از:

الف-۰۰۰ر۳۰۰ر۶۷۴ریال                                           ب-۰۰۰ر۰۰۰ر۶۱۳ریال*

ج-قابل پرداخت نیست                                               د-۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۰ریال

۲۰-مورد بیمه در بیمه های حمل ونقل عبارتست از:

الف-ارزش کالا،کرایه حمل ،منافع مترتب بر کالا                ب-ارزش کالا ،منافع مترتب بر کالا

ج-ارزش کالا بعلاوه ۱۰%                                            د-ارزش کالا به نرخ روز ارز محاسبه شده