راهنما دریافت خسارت بیمه شخص ثالث جانی

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث:

۱– اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۲ – اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

۳ – اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

۵ – تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

۹ – تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

۹-۱ معاینه جسد

۹-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۹-۳ انحصار وراثت نامحدود

۹-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۹-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۹-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

مراحل دریافت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث :

۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان

۲ – مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در

بندهای پنجم لغایت هشتم

۳ – در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است

۴- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

۵ – بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای

۶- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

—————————————————————————————————–
—————————————————————————————————–

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده

۱ – اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

۵- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- اصل صورتحسابهای مراکز درمانی

۹- اصل فرم تکمیل شده و گواهی های پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )

۱۰- مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :

۱۰-۱ معاینه جسد

۱۰-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

۱۰-۳ انحصار وراثت نامحدود

۱۰-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

۱۰-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۱۰-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم

۱۱- رای دادگاه در صورت نیاز

مراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :
۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک
مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم

۲- مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای

پنج و ششم پشت فرم

۳- در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم

۴- در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه

جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )

۵- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است

۶- در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است

۷- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی

با پر کردن فرم ثبت نام میتوانید، درخواست مشاوره بیمه خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

مشاوره آنلاین بیمه