بيمه هاي خاص

بسياري از پوشش هاي بيمه را مي توان متناسب با نياز و خواست بيمه گذاران طراحي نمود براي برخي از انواع پوشش هاي بيمه اي تقاضاي انبوه در سطح جامعه وجود ندارد بلكه اين پوشش ها براي مشاغل خاص ، با نيازها و محدوديتهاي خاصي موضوعيت دارد برخي از انواع متداول اين نوع پوشش هاي بيمه اي را به شرح ذيل مي توان برشمرد :

بيمه هواپيما :

تقاضا براي بيمه هواپيما و ساير وسايل پروازي محدود به صاحبان خطوط هوائي و يا دارندگان هواپيما هاي فوق سبك يا ساير وسايل پرنده خصوصي است. بيمه هواپيما در واقع مجموعه اي است كه سه نوع پوشش متفاوت به شرح زير دارد :

الف – بيمه بدنه هواپيما

ب – بيمه حوادث سرنشين

ج – بيمه مسئوليت مالك و خلبان هواپيما در قبال اشخاص ثالث

از آنجايي كه تقاضا براي بيمه هواپيما در سطح جهان بسيار محدود است و از سوي ديگر سرمايه مورد بيمه معمولاً مبلغ هنگفتي مي باشد ، نرخ حق بيمه اين نوع بيمه معمولاً در بازار بين المللي به صورت استعلام از بازار بيمه گران خارجي تعيين مي شود.

بيمه كشتي :

بيمه كشتي معمولاً تحت شرايط استاندارد بين المللي و در قالب شرايط ويژه اي با دامنه پوشش هاي متفاوت ارائه مي گردد . از آنجايي كه در بيمه كشتي نيز سرمايه مورد بيمه مبالغ بالايي را تشكيل مي دهد معمولاً بيمه گران اين نوع بيمه را با نرخها و شرايطي ارائه مي نمايند كه بتوانند در بازار بيمه اتكايي جهاني آن را تحت پوشش قرار دهند. بيمه كشتي معمولاً پوشش بدنه كشتي و در برخي شرايط پاره اي از مسئوليت هاي صاحبان و ناخداي كشتي را در بر مي گيرد.

بيمه پول :

كاربرد بيمه پول معمولاً منحصر به بانكها ، موسسات اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و به طور كلي موسسات مالي است كه بنا بر نوع فعاليت خود مجبور به نگهداري يا نقل و انتقال حجم زيادي از پول نقد هستند. بيمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودي پول در صندوق را تاٌمين نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدي را كه بين شعب موسسه بيمه گذار يا بين موسسه بيمه گذار و بانك جابجا مي شوند ، تحت پوشش قرار ميدهد. پوشش هاي اين نوع بيمه شامل آتش سوزي ، سرقت و در مواردي برخي از خطرات طبيعي مانند سيل ، زلزله ، ريزش كوه و … مي باشد.

بيمه اعتباري:

اين نوع بيمه نامه نيز مختص بانكها موسسات اعتباري و يا موسساتي است كه اقدام به فروش اقساطي كالا مي نمايند.بيمه اعتباري در واقع مطالبات موسسات فوق الذكر از خريداران يا اعتبار گيرندگان را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر در اين نوع بيمه نامه اعتبار دهنده بيمه گذار بوده و ريسك مورد بيمه ، وام يا اعتباري است كه پرداخت شده است بديهي است كه در صورت پرداخت خسارت از سوي بيمه گر ، وي جانشين بيمه گذار براي وصول مطالبات از وام گيرنده خواهد بود.

بيمه انرژي :

بيمه انرژي ، سازه ها و ابزار استخراج و اكتشاف نفت و گاز و ساير منابع انرژي در خشكي و دريا را قبال انواع حوادث فيزيكي ناگهاني تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه نامه نيز به لحاظ ماهيت پيچيده ، سرمايه مورد بيمه هنگفت و محدوديت تعداد آن در سطح جهان در قالب متون و شرايط استاندارد بين المللي و با نرخ و شرايط ارائه شده از سوي بيمه گران معتبر اتكايي بين المللي صادر مي گردد.