انواع بیمه نامه

اشخاص                       مهندسی                                     اتومبیل

بیمه عمر                                       بیمه تمام خطر نصب                                                           بیمه ثالث

بیمه زندگی مان                                            بیمه تمام خطر پیمانکاران                                                                             بیمه بدنه

بیمه آتیه کودکان                                           بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه ازدواج و جوانان                                       بیمه شکست ماشین آلات

بیمه مانده بدهکار                                          بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان(تضمین کیفیت)

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه حوادث                                    بیمه فساد کالا در سرد خانه

بیمه حوادث انفرادی                                        بیمه الکترونیک

بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث گروهی

بیمه تکمیل درمان

بیمه مسافرتی

به داخل کشور (IRHA)

به خارج از کشور (EVASAN)

 

بیمه مسئولیت                     بیمه آتش سوزی

عمومی                                          بیمه آتش سوزی مسکونی

بیمه ساختمانی (مسئولیت همسایگان)                             بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان                             بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت رایانه

بیمه مسئولیت مدیران تورها

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

حرفه ای

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدیران بیمارستان ها

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب

بیمه مسئولیت مهد کودک

 

بیمه باربری

بیمه حمل و نقل

بیمه کشتی

بیمه پول

بیمه هواپیما